เอกสารการเช่ารถ

เอกสารเช่ารถยนต์ สำหรับผู้มีบัตรเครดิต

1. สำเนาบัตรประชาชน จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ *บรรลุนิติภาวะ (ต้องนำบัตรจริงมาแสดงในวันทำสัญญา)

2. สำเนาใบขับขี่ (ต้องนำบัตรจริงมาแสดงในวันทำสัญญา บัตรจะต้องไม่หมดอายุและจะต้องได้รับมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี จะต้องเป็นใบขับขี่ประเภทชั่วคราว 5 ปี หรือ ตลอดชีพเท่านั้น)

3. บัตรเครดิตชื่อหน้าบัตร ตรงตามชื่อผู้เช่าเท่านั้น

เอกสารเช่ารถยนต์ สำหรับผู้ที่นำรถยนต์เข้าซ่อม

1. สำเนาบัตรประชาชน (ต้องนำบัตรจริงมาแสดงในวันทำสัญญา)

2. สำเนาใบขับขี่รถยนต์ (ต้องนำบัตรจริงมาแสดงในวันทำสัญญา)

3. ใบรายการจดทะเบียนรถยนต์

4. ใบรับรถที่อู่หรือศูนย์บริการออกให้

เอกสารเช่ารถยนต์ สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรเครดิต

1. สำเนาบัตรประชาชน จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ *บรรลุนิติภาวะ (ต้องนำบัตรจริงมาแสดงในวันทำสัญญา)

2. สำเนาใบขับขี่ (ต้องนำบัตรจริงมาแสดงในวันทำสัญญา บัตรจะต้องไม่หมดอายุและจะต้องได้รับมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี จะต้องเป็นใบขับขี่ประเภทชั่วคราว 5 ปี หรือ ตลอดชีพเท่านั้น)

3. เอกสารเกี่ยวกับการทำงาน เช่น สลิปเงินเดือน/ใบรับเงินเดือน/หนังสือรับรอง

เอกสารเช่ารถยนต์ สำหรับนักเดินทาง

1. สำเนาบัตรประชาชน (ต้องนำบัตรจริงมาแสดงในวันทำสัญญา)

2. สำเนาใบขับขี่รถยนต์ (ต้องนำบัตรจริงมาแสดงในวันทำสัญญา)

3. ตั๋วเครื่องบิน ขาไปและกลับ

เอกสารเช่ารถยนต์ สำหรับนักศึกษา

1.สำเนาบัตรประชาชน จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ *บรรลุนิติภาวะ (ต้องนำบัตรจริงมาแสดงในวันทำสัญญา)

2. สำเนาใบขับขี่ (ต้องนำบัตรจริงมาแสดงในวันทำสัญญา บัตรจะต้องไม่หมดอายุและจะต้องได้รับมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี)

3. บัตรนักศึกษา

4. ทะเบียนประวัตินักศึกษาล่าสุด

เอกสารเช่ารถยนต์ สำหรับนิติบุคคลหรือบริษัท

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน

2. สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)

3. สำเนาแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เดือนล่าสุด 1 เดือน

4. หนังสือมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้ (กรณีกรรมการ ไม่ได้มารับรถยนต์เอง)

5. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้

6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตัวจริง

7. สำเนาใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตัวจริง