เอกสารรถเช่า

สำหรับพนักงานประจำ
 • สำเนาบัตรประชาชน จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 22 ปีบริบูรณ์ *บรรลุนิติภาวะ (ต้องนำบัตรจริงมาแสดงในวันทำสัญญา)
 • สำเนาใบขับขี่ (ต้องนำบัตรจริงมาแสดงในวันทำสัญญา บัตรจะต้องไม่หมดอายุและจะต้องได้รับมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี จะต้องเป็นใบขับขี่ประเภทชั่วคราว 5 ปี หรือ ตลอดชีพเท่านั้น)
 • เอกสารเกี่ยวกับการทำงาน เช่น สลิปเงินเดือน/ใบรับเงินเดือน/หนังสือรับรอง
สำหรับข้าราชการ
 • สำเนาใบขับขี่รถยนต์ (ต้องนำบัตรจริงมาแสดงในวันทำสัญญา)
 • สำเนาบัตรประชาชน (ต้องนำบัตรจริงมาแสดงในวันทำสัญญา)
 • บัตรข้าราชการ
 • สลิปเงินเดือน(ถ้ามี)
สำหรับผู้ที่นำรถยนต์เข้าซ่อม
 • สำเนาบัตรประชาชน (ต้องนำบัตรจริงมาแสดงในวันทำสัญญา)
 • สำเนาใบขับขี่รถยนต์ (ต้องนำบัตรจริงมาแสดงในวันทำสัญญา)
 • ใบรายการจดทะเบียนรถยนต์
 • ใบรับรถที่อู่หรือศูนย์บริการออกให้
สำหรับนักเดินทาง
 • สำเนาบัตรประชาชน (ต้องนำบัตรจริงมาแสดงในวันทำสัญญา)
 • สำเนาใบขับขี่รถยนต์ (ต้องนำบัตรจริงมาแสดงในวันทำสัญญา)
 • ตั๋วเครื่องบิน ขาไปและกลับ
สำหรับนักศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 22 ปีบริบูรณ์ *บรรลุนิติภาวะ (ต้องนำบัตรจริงมาแสดงในวันทำสัญญา)
 • สำเนาใบขับขี่ (ต้องนำบัตรจริงมาแสดงในวันทำสัญญา บัตรจะต้องไม่หมดอายุและจะต้องได้รับมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี)
 • บัตรนักศึกษา
 • ทะเบียนประวัตินักศึกษาล่าสุด
สำหรับนิติบุคคลหรือบริษัท
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • สำเนาแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เดือนล่าสุด 1 เดือน
 • หนังสือมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้ (กรณีกรรมการ ไม่ได้มารับรถยนต์เอง)
 • สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตัวจริง
 • สำเนาใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตัวจริง