เงื่อนไขข้อตกลงสัญญาเช่ารถ/ยืมรถ

1. ผู้เช่า/ผู้ยืมต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 22 ปี และมีใบขับขี่สากลหรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามที่หน่วยงานราชการออกให้ พร้อมนำเอกสารฉบับจริงมาแสดง ณ วันทำสัญญา ทั้งนี้ผู้เช่า/ผู้ยืมตกลงยินยอมให้ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมถ่ายรูปหรือถ่ายเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ไว้เป็นหลักฐาน
2. ผู้เช่า/ผู้ยืมต้องใช้รถเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อประกอบธุรกิจที่ไม่ผิดกฎหมายเท่านั้น ผู้เช่า/ผู้ยืมตกลงจะไม่นำรถยนต์ทีเช่า/ยืมไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือไปกระทำความผิด และไม่บรรทุกหรือมีสิ่งของผิดกฎหมายในรถ หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแห่งรัฐ หากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้น ผู้เช่า/ผู้ยืมจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
3. ผู้เช่า/ผู้ยืมต้องใช้รถเฉพาะในพื้นที่ที่ได้แจ้งไว้กับผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมตามที่ระบุไว้ในสัญญา หากผู้เช่า/ผู้ยืมฝ่าฝืนและผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมไม่สามารถติดต่อผู้เช่า/ผู้ยืมได้ภายใน 2 ชั่วโมง ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมมีสิทธิแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เช่า/ผู้ยืมได้ทันที
4. ในกรณีที่ผู้เช่า/ผู้ยืม กระทำนอกเหนือข้อตกลงดังข้อ 2-3. ทำให้ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมต้องนำรถกลับคืน ผู้เช่า/ผู้ยืมยินดีจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนำรถกลับตามที่ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมขอเรียกเก็บ
5. ผู้เช่า/ผู้ยืมตกลงไม่นำรถยนต์ที่ให้เช่าไปให้เช่าช่วงโอน หรือส่งมอบให้บุคคลอื่นไปขับขี่อันขาด
6. ผู้เช่า/ผู้ยืมตกลงว่าได้รับทราบข้อมูลรถยนต์ ประกันภัย จากผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมหรือตัวแทนในรถยนต์ที่เช่าครบถ้วนแล้ว ณ วันที่รับรถ
7. ผู้เช่า/ผู้ยืมต้องไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ หรือดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถ หากมีความเสียหายใดๆ เพราะเหตุดังกล่าวไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม ผู้เช่า/ผู้ยืมต้องรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมด
8. ในกรณีที่รถที่เช่าเกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุ ผู้เช่า/ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมทราบถึงเหตุทันที และผู้เช่า/ผู้ยืมตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ/ค่าเสียหายส่วนแรก โดยอัตราค่าปรับ/ค่าเสียหายส่วนแรกนั้นให้เป็นไปตามแต่ละเหตุและกรณี ดังต่อไปนี้
1. กรณีความเสียหายเกิดจากเหตุซึ่งมีผลเกี่ยวเนื่องกับการประกันภัย
ก. กรณีอุบัติเหตุ หากผู้เช่า/ผู้ยืมเป็นฝ่ายถูก ผู้เช่า/ผู้ยืมไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย
ข. กรณีอุบัติเหตุ หากผู้เช่า/ผู้ยืมเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณี ผู้เช่า/ผู้ยืมจะต้องรับผิดในความเสียหาย ("ค่าเสียหายส่วนแรก") ในอัตราระหว่าง 3,000 - 200,000 บาท แล้วค่าเสียหายอยู่นอกวงเงินที่บริษัทประกันภัยคุ้มครองโดยอ้างอิงจากประเภทรถดังตารางต่อไปนี้
ประเภทรถ ตัวอย่าง ค่าเสียหายส่วนแรก
รถอีโคร์คาร์และรถขนาดเล็ก March / Almera / Yaris / Vios / City / Jazz / Ciaz เริ่มต้น 3,000 - 100,000
รถขนาดกลาง Altis / Civic / CHR / HRV / Slyphy / Juke เริ่มต้น 3,000 - 200,000
รถขนาดใหญ่และรถเอชยูวี Camry / Accord / Fortuner / CRV / Pajero / Terra เริ่มต้น 5,000 - 200,000
ทั้งนี้อัตราค่าเสียหายส่วนแรกนั้นให้ถือการพิจารณาของทางผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมนั้นเป็นที่สุด นอกจากนี้ หากบริษัทประกันภัยประเมินราคาแล้ว ได้ความว่า ค่าเสียหายเกินกว่าวงเงินคุ้มครองที่กำหนดไว้ ผู้เช่า/ผู้ยืมตกลงรับผิดชอบชดใช้เงินค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่บริษัทประกันภัยไม่ได้คุ้มครอง
2.กรณีความเสียหายอื่นๆ ให้เป็นไปตามอัตราค่าปรับตามหน้าสัญญา
9. ผู้เช่า/ผู้ยืมต้องระมัดระวังมิให้รถเช่าหาย หากรถที่เช่าหายไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้เช่า/ผู้ยืมจะต้องแสดงกุญแจตัวจริงให้ปรากฎแก่ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมเท่านั้น ผู้เช่า/ผู้ยืมมีหน้าที่ชำระค่าเสียหายเป็นจำนวนร้อยละ 20 ของราคารถบนต์ที่ประเมินไว้หรือส่วนต่างค่าใช้จ่ายรวมถึงส่วนเกินที่บริษัทประกันภัยไม่ได้คุ้มครอง เว้นแต่เป็นกรณีกุญแจตัวจริงและตัวรถหายด้วยทั้งหมด หรือคดีสิ้นสุดและหลักฐานควรเชื่อหรืออาจจะเชื่อได้ว่าผู้เช่า/ผู้ยืมเป็นฝ่ายผิดในการทำให้รถหาย ซึ่งกรณีดังกล่าว ผู้เช่า/ผู้ยืมจะต้องชำระค่าใช้จ่ายของราคาทั้งหมดร้อยละ 100 ของราคารถยนต์ที่ประเมินไว้
10. ผู้เช่า/ผู้ยืมตกลงให้ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมตรวจสอบ หรือเคลื่อนย้ายรถ เมื่อผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมเห็นควรให้ดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ให้เช่า/ยืมได้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
11. หากอุปกรณ์ภายในรถยนต์ทั้งหมด เช่น เอกสารภายในรถยนต์ เบาะรถยนต์ ยาง อะไหล่ แม่แรง กุญแจและอื่นๆเป็นต้น ชำรุดหรือสูญหายในระหว่างการเช่ารถยนต์ ผู้เช่า/ผู้ยืมต้องจ่ายค่าปรับทั้งหมด ตามรายการที่ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมเรียกเก็บ ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมจะเกณฑ์ราคาค่าปรับตามราคาที่ศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อนั้นๆ กำหนดขึ้นและค่าบริการตามจริง
12. ยางรถยนต์ หากยางรั่วผู้เช่า/ผู้ยืมต้องซ่อมปะยางมาคืนผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืม หากยางแตกผู้เช่า/ผู้ยืมจะต้องซื้อยางยี่ห้อ และลายตามเดิมให้ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมใหม่ ทั้งนี้ ผู้เช่า/ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ผู้ยืมทราบถึงเหตุทันที หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
13. ในกรณีที่รถยนต์ที่เช่า/ยืมนั้นถูกอายัต หรือกรณีถูกปรับจากเหตุอันเกิดจากการใช้รถของผู้เช่า/ผู้ยืม ทางผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืม มีสิทธิที่จะเรียกให้ผู้เช่า/ผู้ยืมชำระค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมใดๆ จากเหตุดังกล่าวได้ตามจริง โดยหากผู้เช่า/ผู้ยืมไม่ชำระค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าว ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมมีสิทธิ์หักเงินจำนวนดังกล่าวออกจากประกันได้ทันทีโดยมิต้องได้รับความยินยอมและมีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าชดเชยจากความเสียหายอื่นๆ (ถ้ามี) ได้ตามความเป็นจริง
14. การนับเวลาในการเช่ารถ จะนับจากเวลาที่รับรถไปอีก 24 ชั่วโมง จึงนับเป็น 1 วัน ผู้เช่า/ผู้ยืมต้องส่งคืนรถตรงเวลาตามที่ตกลง ณ สถานที่ที่ระบุไว้ โดยหากไม่สามารถคืนรถได้ตามเวลาและ/หรือสถานที่ที่ระบุไว้ ผู้เช่า/ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ผู้เช่า/ผู้ยืมทราบอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนกำหนดคืนรถ ซึ่งผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมมีสิทธิ์ปฏิเสธการขยายเวลาเช่า/ยืมดังกล่าวได้โดยมิถือว่าผิดสัญญาโดยในกรณีที่ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมตกลงที่จะให้มีการขยายเวลาการคืนรถ ผู้เช่า/ผู้ยืมตกลงที่จะชำระค่าบริการค่าบริการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
จำนวนชั่วโมงที่ล่าช้า ค่าปรับ
คืนล่าช้ากว่ากำหนดแต่ไม่เกิน 24 ชม. นับจากเวลาที่เช่า/ยืม ไม่มี
1-4 ชั่วโมงแรกที่เกินจาก 24 ชม. ตามด้านหน้าของสัญญา
หลังจาก 4 ชั่วโมง ปรับราคาเต็ม 1 วัน
ยกตัวอย่าง : ค่าเช่าวันละ 1,000 บาท ค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 100 บาท
1. สัญญาเช่า รับรถ วันที่ 5 มกราคม เวลา 10:00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2. สัญญาเช่า รับรถ วันที่ 5 มกราคม เวลา 10:00 น. คืนรถ วันที่ 6 มกราคม เวลา 12:00 น. ราคาค่าเช่าตามสัญญา 1 วัน และ 2 ชั่วโมง คือ 1,200 บาท ผู้เช่า/ผู้ยืมต้องการคืนรถล่าช้าไปอีก 2 ชั่วโมง คือ วันที่ 6 มกราคม 14:00 น. จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 200 บาท โดยค่าใช้จ่ายรวมเป็น ราคาเช่าราคาเต็ม 1 วันและ 4 ชั่วโมง คือ 1,400 บาท
ในทางกลับกัน หากต้องการคืนรถล่าช้า ไปเวลาอีก 3 ชั่วโมง คือ วันที่ 6 มกราคม 15:00 น. จะมีค่าใช้จ่ายรวมเป็น ราคาเช่าเต็ม 2 วัน คือ 2,000 บาท
*การเปลี่ยนแปลงการเช่าทุกกรณี ต้องแจ้งผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมทราบและตกลงยอมก่อน
15. ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในทรัพย์สินที่ผู้เช่า/ผู้ยืมลืมไว้ในรถที่เช่า ทั้งสิ้น
16. ผู้เช่า/ผู้ยืมต้องเติมน้ำมันให้เต็มตามที่กำหนดก่อนส่งคืน ไม่เช่นนั้นผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมสามารถเรียกเก็บเงินค่าน้ำมัน หรือยินยอมให้หักค่าน้ำมันที่ขาดจากเงินประกันทันที โดยหากผู้เช่า/ผู้ยืมเติมน้ำมันไม่ตรงตามชนิดที่กำหนดไว้ ผู้เช่า/ผู้ยืมยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
17. ภายใต้สัญญานี้ ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมต้องคืนเงินประกันให้ผู้เช่า/ผู้ยืมเต็มจำนวนเมื่อผู้เช่า/ผู้ยืมส่งมอบรถคืน โดยที่ผู้เช่า/ผู้ยืมไม่ได้กระทำผิดสัญญา และไม่ปรากฎความเสียหายอย่างใดๆ ในทางกลับกันหากผู้เช่า/ผู้ยืมกระทำผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดดังกล่าวข้างต้น ผู้เช่า/ผู้ยืมยินยอมให้ทางผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมรับเงินประกันได้ทันที่และยินยอมให้ฟ้องร้องชดใช้ค่าเสียหายได้ตามจริง โดยหากผู้เช่า/ผู้ยืมไม่ชำระค่าปรับในกรณีที่ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมสามารถใช้สิทธิ์ปรับได้ ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมมีสิทธิ์หักค่าปรับดังกล่าวออกจากเงินประกันได้ทันที
18. สัญญาเช่าฉบับบนี้มีผลบังคับเฉพาะวันที่เช่า/ยืมตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเท่านั้น หรือรวมถึงสัญญาที่มีการเช่าต่อ หากผู้เช่า/ผู้ยืม ไม่สามารถคืนรถได้ตามกำหนดเวลา และไม่แจ้งให้ผู้เช่า/ผู้ให้ยืมทราบโดยทันที หากเกินกำหนดเวลาคืนรถเกินกว่า 3 ชั่วโมง หรือไม่สามารถติดต่อตัวผู้เช่า/ผู้ยืมรถยนต์ได้ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืม/ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครองสามารถแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีอาญาในข้อหาลักทรัพย์โดยใช้กลอุบายหรือยังยักยอกทรัพย์ได้ทันที หากมีค่าเสียหายหรือดำเนินการใดๆ เกิดขึ้นจากการนี้ ผู้เช่า/ผู้ยืมตกลงเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งนั้น
19. หากผู้เช่า/ผู้ยืม ผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดดังกล่าวข้างต้น ผู้เช่า/ผู้ยืมตกลงยินยอมให้ผู้เช่า/ผู้ยืมรับเงินประกันที่วางทั้งหมดได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายเบื้องต้น อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ค่าความเสียหายเกินกว่าเงินประกัน ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายหรือนำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อเรียกร้องความเสียหายได้ตามความจริง

เงื่อนไขการคืนเงินประกัน

หลังจากที่ลูกค้าคืนรถยนต์ให้กับทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะโอนคืนภายใน 15 นาที โดยเข้าบัญชีของลูกค้าโดยตรง